CONDICIONS VENTA ENTRADES

La venda d’entrades s’entén realitzada en el nostre domicili social i comprar l’entrada per aquest portal implica l’acceptació de les condicions generals.

Estàs contractant amb la sala d’escalada URBAN CLIMBING BARCELONA SL (en endavant, URBAN CLIMBING BARCELONA )  B67521310 domiciliada al C/ Barcelona, 1E 08850 GAVÀ.

ACCÉS AL LES INSTAL·LACIONS

Per entrar al recinte hauràs d’identificar-te amb DNI en el cas que l’empresa ho sol·liciti.

  1. L’empresa denegarà l’accés a la instal·lació al comprador si concorre qualsevol de les següents circumstàncies:
  2. a) El portador té antecedents violents, o manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l’odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, especialment, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l’exterior o a l’entrada, al que porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i al que porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució.
  3. b) El portador presenta símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.

L’exercici del dret d’admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

  1. La Sala d’Escalada podrà denegar l’accés o expulsar dels recintes al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les indicacions del personal de la sala, així com en cas que pugui raonablement presumir que crearà una situació de risc o perill peral mateix portador o altres usuaris o per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns.
  2. La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos) associats al posseïdor de l’entrada o tercers.

CONDICIONS GENERALS DE L’ENTRADA

Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de tancament de la sala i davant la impossibilitat de prestar el servei contractat.

En cas de cancel·lació, l’adquirent pot sol·licitar el reemborsament en el termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per la sala per correu electrònic.

PROCEDIMENT DE COMPRA DE LES ENTRADES

La sala a disposició en el seu web el canal on-line per a la compra de d’entrades de forma telemàtica.

Durant el procés de compra on-line, es sol·licitarà com a mínim, una identificació nominativa del comprador de l’entrada o entrades i un email on fer arribar el comprovant de compra i la /les entrada/es.

Si es requereixen dades addicionals, aquestes seran adequadament informades al comprador i subjectes a la llei de protecció de dades que podeu consultar en la nostra web.

 

VIDEO VIGILÀNCIA

La sala VIDEO VIGILARÀ tot el recinte.

En aquest sentit, s’informa que qualsevol imatge vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de conductes il·lícites o qualssevol danys que poguessin provar, tant a persones com a béns.

Les dades seran automàticament facilitades a autoritats judicials o policials.

La imatge queda subjecta a la política de privacitat ja definida.

PROCEDIMENT DE COMPRA DE LES ENTRADES

L’empresa posa a disposició en el seu web del canal on-line per a la compra de qualsevol tipus d’entrada de forma telemàtica.

Durant el procés de compra on-line, es sol·licitarà com a mínim, una identificació nominativa del comprador de l’entrada o entrades i un email on fer arribar el comprovant de compra i la /les entrada/es.

Si es requereixen dades addicionals, aquestes seran adequadament informades al comprador i subjectes a la llei de protecció de dades que podeu consultar en aquest enllaç.

Durant el procés d’adquisició de l’entrada el comprador podrà modificar les dades de compra abans de confirmar la compra i, un cop finalitzada aquesta, podrà accedir a un compte on poder modificar alguna dada.

L’empresa també informarà si posa a disposició del comprador d’un mitjà no on-line per a la compra d’entrades.

PROTECCIÓ DE DADES DE TERCERS

Si facilites dades d’un acompanyant, t’obligues a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat que apareix en el formulari de registre.

DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible a la web del festival. Les persones interessades poden sol·licitar per correu electrònic fulls de reclamació, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del festival i al nostre domicili social.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

En comprar ho està fent a través d’una plataforma externa de pagament que no és de la nostra responsabilitat i és aliena a la nostra empresa.

No som responsables dels càrrecs de compra realitzats per aquestes plataformes, en cas de devolució de l’entrada.

ALTRES CONDICIONS

Tots els preus indicats inclouen els impostos aplicables.

L’usuari accepta que la legislació aplicable és l’espanyola.

Aquest document en què accepta les condicions s’arxiva en el nostre sistema informàtic.

URBAN CLIMBING BARCELONA pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent pel correu electrònic, per la qual cosa has de consultar periòdicament. També informarà pels canals que consideri adequats.

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos via mail a: info@kimeraclimbingbcn.com.

 

Share This